Стратегія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Загальних Зборів

ГФ ОГП “Екологічний патруль”

№________від _______2017 року

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАТРУЛЬ» 

на 2017-2020 рр.

 

 

Дніпро 2017

Вступ

 

Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Екологічний патруль» (далі - формування) створюється відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". Члени формування мають деякі вагомі переваги перед “типовими” об’єднаннями, діяльність яких регламентується іншим законом України про громадські об’єднання.

Формування створене як громадське об'єднання на добровільних засадах з  метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним  органам, та органам  виконавчої  влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також урятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, у тому числі, з метою сприяння Національної поліції, проведення спільних заходів, вжиття заходів та сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування щодо підвищення екологічної грамотності населення, створення комфортних умов життя громадян міста, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, оприлюднення інформації щодо діяльності підприємств, які мають негативний вплив на довкілля, для ефективного забезпечення екологічної безпеки, збереження та відновлення природи, зелених насаджень, архітектурної спадщини, розвиток культури, принципів та практики соціальної рівноправності громадян.

 

Основні завдання формування

 

Основними завданнями формування є: 

У сфері охорони громадського порядку: 

надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні кримінальним і адміністративним правопорушенням;

сприяння органам Національної поліції у виявленні кримінальних правопорушень, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних  посягань;

інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця зосередження злочинних  угруповань;  

надання допомоги органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади інформацію щодо діяльності підприємств, які мають негативний вплив на довкілля;

надання допомоги органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади для ефективного забезпечення екологічної безпеки;

у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

З питань екології, екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища:

участь в практичній діяльності, спрямованій на вирішення локальних проблем охорони навколишнього природного середовища, збереження архітектурної спадщини, підтримання екологічного балансу регіону, розвиток культури, впровадження пріоритету екологічної безпеки, природного середовища; участь у вирішенні питань, пов’язаних з використанням і охороною природних ресурсів, та, зокрема, у встановленому чинним законодавством порядку вимагати від фізичних і юридичних осіб додержання правил екологічної безпеки й у встановленому чинним законодавством порядку покладати заборону на діяльність осіб, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу;

здійснення громадського контролю за забезпеченням державою, суб’єктами господарювання і громадянами охорони навколишнього природного середовища як важливої передумови життя і здоров’я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

участь у формуванні державної екологічної політики шляхом внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля; проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з питань охорони довкілля;

забезпечення громадян вільним доступом до інформації про стан навколишнього природного середовища, розроблення методології та здійснення постійного моніторингу стану навколишнього середовища, його використання та збереження органами державної влади, органами місцевого самоврядування та всіма юридичними та фізичними особами; створення та підтримка функціонування мережі екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи;

організація громадського обговорення загальних та локальних проблем природокористування та проектів, іншої землевпорядної та містобудівної документації, реалізація яких тягне за собою втручання в стан природи; організація незалежних експертиз відповідних проектів, документації та діяльності;

підтримка та захист громадян України та інших осіб, чиї права були порушені, зокрема підтримка у суді, звернення до органів місцевого самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради України, Президента України, громадськості;

надання безкоштовної правової допомоги відповідно до законодавства України, сприяння відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки;

сприяння формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Громадської організації та мешканців регіону шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, видання екологічної літератури, створення видавництв;

участь у роботі з удосконалення системи місцевого самоврядування та інших інституцій громадянського суспільства;

сприяння участі громадськості в процесі проведення екологічної експертизи, шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення у встановленому чинним законодавством порядку представників громадського формування до складу експертних комісій, груп з проведення громадської екологічної експертизи;

відповідно до чинного законодавства участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;

виявлення перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду; забруднення та засмічення вод; забруднення ґрунтів хімічними та радіоактивними речовинами, стічними водами, промисловими, побутовими та іншими відходами; рівнів шкідливого впливу фізичних (акустичного, електромагнітного, іонізуючого випромінювання та ін.) та біологічних (штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин) факторів, а також інших фактів незаконного використання природних ресурсів.

Виявлення фактів приховування, перекручення, надання недостовірної інформації стосовно:

реальних обсягів викидів та скидань забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду;

безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скидання та відповідні наслідки;

видів і ступеня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря , загроз здоров’ю і життю людини;

фактів незаконного використання природних ресурсів.

у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів; транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища.

у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень санітарно-гігієнічних вимог до:

планування і забудови населених пунктів;

будівництва і експлуатації промислових та інших об’єктів;

очищення та знешкодження промислових та комунально-побутових викидів, відходів і покидьків;

організації харчування і водопостачання населення;

виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин.

у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованої реалізації продуктів харчування та питної води, забруднених пестицидами, важкими металами, радіоактивними елементами та іншим.

у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованого використання будівельних матеріалів і мінеральної сировини, міндобрив з підвищеними рівнями радіоактивних елементів у житловому будівництві та сільському господарстві.

у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами місць викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу або з перевищенням обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах, недотримання вимог, передбачених дозволом.

виявлення фактів знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень, незаконного використання природних ресурсів.

інформування відповідних державних органів щодо порушень законодавства і нормативних актів з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, вимог екологічної безпеки.

оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та інших державних органів, які порушують екологічні права членів громадського формування у порядку, передбаченому діючим законодавством.

сприяння розробленню, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсоощадних технологій у всіх галузях господарської діяльності.

ініціювання і проведення громадських екологічних експертиз на екологічно небезпечних об’єктах.

здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству, для реалізації мети організації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT- аналіз

 

Сильні сторони Слабкі сторони

Унікальність за рахунок повноважень наданих ЗУ “Про громадські формування з охорони громадського порядку та кордону”:

право складати адмінпротоколи;

доставляти до органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби, штабу формування або громадського пункту  охорони  порядку, приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення (якщо вичерпано інші заходи впливу), встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення (якщо складення  протоколу є обов'язковим);

вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення кримінальних і адміністративних правопорушень, додержання режиму державного кордону, в тому числі на територіях, що межують  з  державним  кордоном,  де  прикордонну  смугу  не визначено; 

у разі виникнення підозри у вчиненні кримінальних і адміністративних правопорушень перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення кримінальних чи адміністративних правопорушень; 

у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги; у разі порушення будь-якою особою природоохоронного законодавства, водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не  мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами; 

під час виконання обов'язків члена формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває; 

проводити серед населення роботу щодо роз'яснення природоохоронного законодавства, законодавства про державний кордон,  системи  режимних  заходів  у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони. 

Можливість фінансування формування з бюджетів міських, районних рад та органів поліції. Надання формуванню у безкоштовне користування службового автомобіля, приміщень, засобів особистого захисту.

 

Присутність формування в соціальних мережах та спільний проект з СМІ – програма на регіональному каналі “ЕКОПАТРУЛЬ”.

 

Активна участь у семінарах-тренінгах різного рівня.

 

Прямий зв’язок з людьми завдяки гарячій лінії та опрацювання їх скарг (зворотній зв’язок).

Невелика кількість статей в Адміністративному кодексі, згідно яких формування має право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

 

Нечітко виписані в законі механізм взаємодії формування з органами виконавчими органами, органами місцевого самоврядування.

 

Не прописаний законодавчими актами, бюджетним кодексом або іншим документом механізм надання фінансового забезпечення роботи формування або надання у безкоштовне користування службовими автомобілями, приміщеннями, засобами особистого захисту.

 

Підрозділи поліції не мають додаткового бюджету або автотранспорту тощо, для забезпечення виконання завдань формування.

 

Недостатньо ресурсів для миттєвого реагування на скарги від населення.

 

Недостатньо коштів для підтримання роботи оперативної групи інспекторів за місцем їх проживання (село, районний центр).

 

Недостатньо ресурсів для адміністративних витрат.

 

 

Сприятливі можливості: Загрози:

Розробити інноваційні проекти.

 

Участь у партнерських проектах.

 

Залучення більшої кількості експертів для підвищення якості роботи формування.

 

Участь в підготовці, спільно з владою, проектних пропозицій.

 

Підвищення якості розробки та реалізації міжнародних проектів із залученням закордонних партнерів.

 

Забезпечення формування вимірювальними приладами. Недостатня співпраця з українськими та міжнародними донорськими організаціями.

 

Недоопрацювання питань з бізнес структурами.

 

Втрата потенційно можливих джерел фінансування.

 

 

 

 

 

Загальні стратегічні цілі

 

Розробити дієвий механізм впливу громадськості на урядові рішення місцевої влади.

Відпрацювати дієвий механізм відстоювання свого права на чисте довкілля в якості потерпілої сторони від імені громадян у судах, правоохоронних та органах виконавчої влади та контролю в українських реаліях.

Підтримати активних громадян у регіоні, об’єднання зусиль та створення підрозділів формування на базі їх діяльності.

Моніторинг реалізації реформ в регіоні, формування та надання пропозицій до відповідних органів для усунення недоліків та тощо.

Моніторинг прозорості роботи правоохоронних органів усіх рівнів в регіоні та розробка алгоритму запобігання корупції в справах порушених стосовно заподіяної шкоди довкіллю.

Створення всеукраїнського формування.

Розвиток транскордонного співробітництва.

 

Стратегічні плани по рокам

 

2017 рік Розробка дієвої внутрішньої структури для управління та планування роботи формування;

збір і опрацювання інформації за напрямками : збір та витрати екологічного податку, ефективність регіональних та місцевих екологічних програм, результат роботи правоохоронних органів по справам стосовно порушень  природоохоронного законодавства; 

збір даних екологічного моніторингу;

розробка програм, проектів.

2018 рік Створення сайту екологічного моніторингу;

втілення в життя проекту разом з СМІ;

участь у створенні нових законодавчих актах, моніторинг їх роботи, доопрацювання;

пошук постійних джерел фінансування;

налагодження постійного зворотного зв'язку з населенням;

розпочати судову практику.

2019 рік придбати обладнання для вимірів (екологічний моніторинг місцевості);

робити екологічні аудити для місцевих громад;

робота з міжнародними організаціями;

участь у конференціях, форумах різного рівня;

розпочати процес створення всеукраїнського формування.

 

 

Шляхи ресурсного забезпечення діяльності формування

 

Створення фінансової бази формування за рахунок:

франчайзингу;

фінансування з бюджетів різного рівня;

добровільні внески;

пасивні доходи формування;

співпраця з донорськими організаціями та грантодавцями.

 

Критерії успішності досягнення стратегічних цілей:

 

зростання авторитетності та впливовості формування та її відокремлених підрозділів;

розвиток формування, збільшення кількості регіональних підрозділів та членів формування;

самодостатність (фінансова та професійна) формування та його регіональних підрозділів;

запровадження новітніх підходів до організації освітньо-просвітницької діяльності;

реалізація нових проектів та програм за рахунок власних та залучених коштів;

кількість недержавних та громадських організацій, що співпрацюють з формуванням;

збільшення якості і кількості послуг, що надаються формуванням.

 

Моніторинг реалізації Стратегії розвитку формування

 

В ході контролю за реалізацією Стратегії розвитку формування здійснюється періодичний моніторинг реалізації Стратегії у відповідності до Критеріїв успішності досягнення стратегічних цілей.

Готуються відповідні аналітичні звіти щодо результатів моніторингу, а також пропозиції щодо можливого внесення змін до плану заходів з реалізації Стратегії.

 

Прикінцеві положення:

 

В ході реалізації положень Стратегії напрацьовуються пропозиції з нормативно-правового, фінансового, інформаційного забезпечення щодо її впровадження, передбачається розробка та здійснення комплексу заходів і програм, які втілюються у практичні дії керівниками формування, його регіональними підрозділами.

Реалізація Стратегії посилить мотивацію членства у формуванні, сприятиме зростанню авторитету та впливовості формування, як громадської організації спроможної надійно захищати законні права та інтереси її членів та громадян на чисте довкілля.

Додаткова інформація
 • Останні новини
 • 2021-01-18 18:07:09

  Підсумки за 202 рік

  🍃2020 рік був одним із нелегких років. Внаслідок пожежі навесні цього року ми втратили складське приміщення та усю відсортовану вторсировину, яка мала б піти на вторинну переробку. Але завдяки Вам ми вкрай швидко відновили роботу. І наш «відомий» Еко-мобіль 🚛 одразу почав свою подорож з метою зменшення відходів що потрапляють до сміттєзвалищ, полігонів на території міста Дніпро вже всередині спекотного липня. Нарешті ми доїхали до кінцевої зупинки 2020 року. 🚛 Настав час підбиття підсумків.

  2021-01-18 18:05:09

  #ПРАВИЛА_СОРТУВАННЯ

  Якщо ви серьозно відноситесь до сортування відходів, то це інформація саме до вас! ми почнемо рубрику публікацій #правила_сортування з правил сортування #макулатура

  2021-01-18 18:03:33

  Новий проект для збору пластикових кришок та пляшок

  🤝Разом з БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГЕНОФОНД МАЙБУТНЬОГО» вирішили разом втілити проект на теріторіі міста Дніпра🏙який не просто вчить дітей та їх батьків заохочує сортувати, а і допомога є сім’ям з дітками, що потребують турботи трохи більше 😘ніж ми звикли🙏🏻 ♻️проект передбачає встановлення металевих інсталяції для збору пластикових кришок та пляшок та передача їх на переробку 💷 отримані кошти від збору та переробки яких йтимуть на благодійну допомогу дітям із особливими освітніми потребами.

  2020-12-14 19:05:40

  #ЕКОфронт

  Дніпряни, це важливо‼️ Винесли і затвердили Комплексну програму екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021-2025 рр. та передбачити у міському бюджеті кошти на фінансування. Чомусь не було звіту про виконання попередньої програми, як це робилося завжди. Очікувальний результат, і це саме важливе, має бути поліпшення стану навколишнього природного середовища.🥴

  2020-12-14 18:44:27

  #Громадський_моніторинг

  Одразу зауважимо, що це буде довгий текст, щоб кожен активіст зміг використовувати досвід активістів проспекту Мазепи в Дніпрі. Усе почалося з поодиноких скарг, які отримала Державна екологічна інспекція і вийшла на позапланову перевірку (їх за 2020р. будо дві за реєстром) ПрАТ ДМЗ (Петровка). Підчас перевірки серед порушень були виявлені джерела викидів забруднюючих речовин, яких не було в існуючому Дозволі на викиди.