Статут

І.Загальні питання

 1. Громадське формування з охорони громадського порядку «Екологічний патруль» (далі - формування) створюється відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

 2. Формування створюється як громадське об'єднання на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також урятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, у тому числі, з метою сприяння Національної поліції, проведення спільних заходів, вжиття заходів та сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування щодо підвищення екологічної грамотності населення, створення комфортних умов життя громадян міста, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, оприлюднення інформації щодо діяльності підприємств, які мають негативний вплив на довкілля, для ефективного забезпечення екологічної безпеки, збереження та відновлення природи, зелених насаджень, архітектурної спадщини, розвиток культури, принципів та практики соціальної рівноправності громадян.

 3. Правовою основою діяльності формування є Конституція України. Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, боротьби з кримінальними та адміністративними правопорушеннями, а також статут формування.

 4. Формування є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити.

 5. Формування відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може виступати позивачем та. відповідачем у суді, господарському, адміністративному, третейському та інших судах.

 6. Місце знаходження: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, будинок 6 офіс 203.

 7. Повне найменування українською мовою:

Громадське формування з охорони громадського порядку «Екологічний патруль». Скорочене найменування українською мовою: ГФ ОГП «Екологічний патруль».

 1. . Повне найменування англійською мовою:

«The public forming is from public law "Ecological patrol"»

Скорочене найменування англійською мовою: «PF PI "Ecological patrol"»

 1. Основні завдання формування

 1. Основними завданнями формування є:

  1. у сфері охорони громадського порядку:

   1. надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні кримінальним і адміністративним правопорушенням;

 1. сприяння органам Національної поліції у виявленні кримінальних правопорушень, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;

 1. 3.інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця зосередження злочинних угруповань;

 1. надання допомоги органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади інформацію щодо діяльності підприємств, які мають негативний вплив на довкілля;

 2. надання допомоги органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади для ефективного забезпечення екологічної безпеки;

  1. у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

   1. надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

9 2 2. Участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку;

9 3 3 питань екології, екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища

 1. участь в практичній діяльності, спрямованій на вирішення локальних проблем охорони навколишнього природного середовища, збереження архітектурної спадщини, підтримання екологічного балансу регіону, розвиток культури, впровадження пріоритету екологічної безпеки, природного середовища; участь у вирішенні питань, пов'язаних з використанням і охороною природних ресурсів, та, зокрема, у встановленому чинним законодавством порядку вимагати від фізичних і юридичних осіб додержання правил екологічної безпеки й у встановленому чинним законодавством порядку покладати заборону на діяльність осіб, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу.

9.3.2.здійснення громадського контролю за забезпеченням державою, суб'єктами господарювання і громадянами охорони навколишнього природного середовища як важливої передумови життя і здоров'я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

 1. участь у формуванні державної екологічної політики шляхом внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля; проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з питань охорони довкілля.

9.3.4.забезпечення громадян вільним доступом до інформації про стан навколишнього природного середовища, розроблення методології та здійснення постійного моніторингу стану навколишнього середовища, його використання та збереження органами державної влади, органами місцевого самоврядування та всіма юридичними та фізичними особами; створення та підтримка функціонування мережі екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

9.3.5.організація громадського обговорення загальних та локальних проблем природокористування та проектів, іншої землевпорядної та містобудівної документації, реалізація яких тягне за собою втручання в стан природи: організація незалежних експертиз відповідних проектів, документації та діяльності.

9.3.6..підтримка та захист громадян України та інших осіб, чиї права були порушені, зокрема підтримка у суді, звернення до органів місцевого самоврядування. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради України, Президента України, громадськості.

 1. надання безкоштовної правової допомоги відповідно до законодавства України, сприяння відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки.

 2. сприяння формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Громадської організації та мешканців регіону шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, видання екологічної літератури, створення видавництв.

 3. участь у роботі з удосконалення системи місцевого самоврядування та інших інституцій громадянського суспільства.

 4. сприяння участі громадськості в процесі проведення екологічної експертизи, шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення у встановленому чинним законодавством порядку представників громадського формування до складу експертних комісій, груп з проведення громадської екологічної експертизи.

 5. відповідно до чинного законодавства участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів.

 6. виявлення перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду: забруднення та засмічення вод; забруднення ґрунтів хімічними та радіоактивними речовинами, стічними водами, промисловими, побутовими та іншими відходами; рівнів шкідливого впливу фізичних (акустичного, електромагнітного, іонізуючого випромінювання та ін.) та біологічних (штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин) факторів, а також інших фактів незаконного використання природних ресурсів

 1. виявлення фактів приховування, перекручення, надання недостовірної інформації стосовно:

 1. реальних обсягів викидів та скидань забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду;

9.4.2.безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі прб їх аварійні скидання та відповідні наслідки;

 1. видів і ступеня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря , загроз здоров'ю і життю людини;

 2. фактів незаконного використання природних ресурсів.

9.4 8.у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів; транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища.

 1. у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень санітарно-гігієнічних вимог до:

 1. планування і забудови населених пунктів;

9.5.2.будівництва і експлуатації промислових та інших об’єктів;

9.5.3.очищення та знешкодження промислових та комунально-побутових викидів, відходів і покидьків.

9 5 4.організації харчування і водопостачання населення:

 1. виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин.

 1. у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованої реалізації продуктів харчування та питної води, забруднених пестицидами, важкими металами, радіоактивними елементами та іншим.

 2. у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованого використання будівельних матеріалів і мінеральної сировини, міндобрив з підвищеними рівнями радіоактивних елементів у житловому будівництві та сільському господарстві.

9 8.у встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами місць викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу або з перевищенням обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах, недотримання вимог, передбачених дозволом.

9 9.виявлення фактів знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень, незаконного використання природних ресурсів.

9.10.інформування відповідних державних органів щодо порушень законодавства і нормативних актів з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, вимог екологічної безпеки.

9.11 .оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та інших державних органів, які порушують екологічні права членів громадського формування у порядку, передбаченому діючим законодавством.

 1. сприяння розробленню, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсоощадних технологій у всіх галузях господарської діяльності.

9.13.ініціювання і проведення громадських екологічних експертиз на екологічно небезпечних об’єктах. 9.14.здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству, для реалізації мети організації.

 1. Права формування

 1. Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:

 1. брати участь у забезпеченні охорони громадського разом з поліцейськими, військовослужбовцями, а в сільській місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу Національної поліції;

 1. вживати разом з поліцейськими заходів до припинення кримінальних і адміністративних правопорушень,

 2. представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;

 3. взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

 1. проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень;

 2. надання допомоги у упорядкування території міст, інших населених пунктів;

10.4.3.охорону природи;

 1. вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням, запобігання виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;

 2. підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

 3. взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на: надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, охорону природи та пам'яток історії чи культури, а також на порушення у сфері благоустрою території населених пунктів;

10.8 підтримувати з в'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

 1. провадити свою діяльність під контролем органів Національної поліції, органів Державної екологічної інспекції, обласним лісовим господарством, держтрансбезпеки, держрибінспекциєю:

 2. спільного з поліцейськими, інспекторами інших державних установ і виставляти пости на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, будь-яких інших необхідних місцях; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевих рад;

 3. брати участь у здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

"0 12 брати участь у здійсненні заходів органів Державної екологічної інспекції, інших державних органів, організацій та установ з питань забезпечення екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності населення;

'0.13. проводити, разом з Держтрансюезпекою, огляд на маршрутах транспортних засобів та ■.•ожливого руху порушників, місць їх укриття, транспортних засобів;

'0.14. висувати органам Державної та місцевої влади пропозиції, щодо уникнення ухвалення рішень в нтересах підприємств, діяльність яких порушує стан екології.

'І.Для здійснення статутних завдань формування має право;

  1. Створювати, розвивати та змінювати відповідну структуру своєї організації, створює місцеві осередки.

  2. Проводити навчання своїх членів, веде просвітницьку роботу, організує семінари та конференції.

  3. Створювати видавництво, власні засоби масової інформації, навчальні й культурно-освітні заклади, центр екологічних, громадських те правових досліджень та експертиз, фонди та підприємства.

  4. Проводити в разі потреби мітинги, демонстрації, пікетування та інші масові акції, не заборонені Законами України.

11 5. Взаємодіяти з громадськими організаціями та формуваннями близького спрямування в тому числі з міжнародними організаціями, науковими закладами.

 1. Брати участь у міжнародних програмах та заходах, що відповідають меті та завданням формування

' 1 7 Створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичної особи, засновувати "ідприємства в порядку, встановленому законодавством

11.8 Проводити створення та зміцнення матеріально-технічної бази формування.

 1. Встановлювати контакти з підприємствам, установами та організаціями усіх форм власності, комерційними і банківськими структурами, науковими та навчальними закладами, фізичними особами для здійснення завдань, передбачених цим Статутом.

 2. Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників інших закладів інформацію, необхідну для реалізації статутних цілей та завдань формування.

 3. Проводити іншу не заборонену законом діяльність, що відповідає Статуту формування.

 4. Формувати у своїй діяльності користується всім обсягом прав та обов’язків юридичної особи.

 1. Структура формування і територія,в межах якої провадиться його діяльність

 1. У формуванні можуть бути створені такі структурні підрозділи, як загони, відділи тощо.

 2. Формування діє в межах території Дніпропетровської області.

 1. Створення та діяльність керівних і виконавчих органів формування, їх
  повноваження

 1. Вищим керівним органом формування є загальні збори членів формування (далі - загальні збори).

 2. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

 3. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу виконавчого органу, або не менше 20 відсотків загальної кількості членів формування, чи на вимогу ревізійної комісії.

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів члени формування повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення. х

Загальні збори є правоможними, якщо на них присутні не менше 50 відсотків членів формування. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення загальних зборів, -ро що члени формування повідомляються додатково.

19. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом, що підписується головуючим та секретарем загальних зборів. Протокол підлягає -остійному зберіганню.

Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для всіх членів формування, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав і обов'язків членів формування, які є обов'язковими тільки для тих членів, що голосували за їх прийняття. 21 До виключної компетенції загальних зборів належить:

 1. прийняття статуту формування та внесення змін до нього:

212 затвердження складу та обрання керівника виконавчого органу формування та його заступників; 21 3 затвердження порядку прийняття та виключення громадян за їх заявою із складу членів формування:

 1. 4 затвердження кошторису формування,

  1. прийняття рішення про припинення діяльності формування;

  2. затвердження порядку відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів; 217 затвердження річного звіту про діяльність формування та висновків ревізійної комісії;

2' 8. вирішення питання щодо сплати членських внесків та їх розміру;

2‘ 9. вирішення питання про призначення та розмір матеріального або іншого виду заохочення членів нормування;

2'10. затвердження структури формування;

2' 11. вирішення питання щодо відчуження основних фондів формування.

 1. Для забезпечення поточної діяльності формування створюється виконавчий орган (штаб), який очолює Голова, підзвітний і підконтрольний загальним зборам.

До компетенції виконавчого органу належить:

 1. ' підготовка кошторису формування, річного звіту про діяльність формування;

23 2 ведення обліку посвідчень і нарукавних пов’язок членів формування;

23 3 укладання договорів на користування майном фізичних і юридичних осіб, у тому числі -ганспортними засобами, інвентарем, засобами зв'язку тощо:

2 2 4. ведення документації, бухгалтерськбго обліку та подання звітності;

2 2 5. організація проведення загальних зборів.

2- Керівник (Голова) виконавчого органу забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень

в.чонавчого органу, діє без довіреності від імені формування, укладає в межах своєї компетенції угоди, :озпоряджається коштами формування відповідно до затвердженого кошторису.

Засідання виконавчого органу проводяться не рідше одного разу на три місяці і скликаються /ого керівником. Рішення виконавчого органу приймається не менше ніж 2/3 голосів усіх його членів.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу із числа -ленів формування обирається ревізійна комісія.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами. Рішення загальних зборів щодо затвердження річного звіту про діяльність формування, його • зшторису, розміру членських внесків приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі е/явлення зловживань, вчинених членами виконавчого органу.

 1. Умови і порядок прийняття громадян до складу формування і вибуття з нього

До складу формування приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і с'аном здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання

Члени формування можуть брати участь у забезпеченні правопорядку за місцем реєстрації ’зрмування після проходження відповідної правової і спеціальної підготовки в органах Національної "оліції, підрозділах Державної прикордонної служби та одержання в органі місцевого самоврядування "освідчення і нарукавної пов'язки члена формування.

Не можуть бути членами формування особи, які порушують громадський порядок, особи, о.димість з яких не знята або не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за .мисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку -^дієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

Громадяни приймаються до складу формування та виключаються з нього за їх заявою у порядку, всиновленому загальними зборами.

2- У разі вчинення членом формування діяння, несумісного з подальшим перебуванням його у складі формування, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків члена формування може бути виключено із складу формування рішенням загальних зборів за поданням виконавчого органу

 1. Статутні обов'язки та права членів формування

2Ф Члени формування зобов'язані:

35 1 брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень та запобіганні їм;

25 2 під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення та -аоукавну пов'язку члена формування;

2 5 3 доставляти до органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби, штабу нормування або громадського пункту охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищної, : льської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення (якщо е/черпано інші заходи впливу), встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення = -:що складення протоколу є обов'язковим);

2 5 4. надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм -.■-.іться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

2 5 Члени формування під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена формування мають право:

З" ' вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення кримінальних і адміністративних •гввспорушень, додержання режиму державного кордону, в тому числі на територіях, що межують з зве -авним кордоном, де прикордонну смугу не визначено:

У 2 у разі виникнення підозри у вчиненні кримінальних і адміністративних правопорушень перевіряти І -ромадян документи, що посвідчують їх особу;

; ~ 3 разом з поліцейськими затримувати і доставляти до органу Національної поліції, підрозділу -:авної прикордонної служби, штабу формування або громадського пункту охорони порядку осіб, які і.-=зили злісну непокору законним вимогам члена формування і не виконують вимог щодо припинення

- стративного правопорушення;

~ складати протоколи про адміністративні правопорушення;

37 5 входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника .товноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або -с/тинення кримінальних чи адміністративних правопорушень;

3~ 5 у разі взяття участі разом з прикордонниками у пошуку порушників державного кордону за з*сдою громадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу ~з = “оисутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію

= -оиміщення підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби;

2'~ у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, .:_=новам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, -тульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у б^злорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують ■еомінової медичної допомоги,

3~ 8 у разі порушення будь-якою особою природоохоронного законодавства, водіями Правил сзсожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до чинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування

= зерування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або ‘ссебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами;

2~ 9. під час виконання обов'язків члена формування використовувати за власним бажанням свій або -_ий приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває;

10. проводити серед населення роботу щодо роз'яснення природоохоронного законодавства,;

"11. застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби -дивідуального захисту та самооборони.

 1. Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів

Члени формування під час спільного з поліцейськими виконання покладених на них завдань з : • зрони громадського порядку мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби -дивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, у е.-задках і порядку, передбачених законом.

Про намір застосувати силу і спеціальні засоби члени формування повинні попередити осіб. ~соти яких він здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації, що склалася). Без попередження г зична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена формування, іншого громадянина, поліцейського.

Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів до жінок з -зними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім з.-задків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, членів формування, _:.зіцейських,або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів - ~ени формування не можуть перевищувати міри, необхідної для припинення правопорушення, а також зобов'язані звести до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника та інших •домадян. У разі заподіяння такої шкоди члени формування забезпечують надання допомоги -стерпілим у найкоротший термін.

Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслідок застосування заходів ~ зичного впливу і спеціальних засобів, члени формування повинні негайно сповістити відповідні органи -'аціональної поліції і прокуратури.

Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Члени формування, які мають виданий в установленому порядку уповноваженим органом дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених сечовинами сльозоточивої та дратівної дії, вправі під час виконання с§о>х обов'язків разом з ~сліцейськими застосовувати власні або видані їм спеціальні засоби для:

-- 1 самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

 1. припинення групових порушень громадського порядку;

 2. відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх особисту власність;

 3. затримання і доставлення до органу Національної поліції, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір;

 4. припинення в разі потреби опору поліцейським, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського порядку та боротьби з кримінальними правопорушеннями.

 1. Членам формування забороняється під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно із законодавством перебуває в їх особистому користуванні.

 1. Джерела надходження, порядсґк використання коштів та іншого майна формування

 1. Майно формування становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

 2. Майно формування може формуватися за рахунок:

 1. майна, переданого органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами для забезпечення його діяльності, у тому числі службових приміщень, необхідного інвентарю та засобів зв'язку;

 2. коштів, отриманих з місцевих бюджетів, членських внесків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Формування може користуватися на договірних засадах майном юридичних і фізичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв'язку.

 2. Органи Національної поліції, можуть у разі потреби надавати на договірних засадах формуванню на період його чергування або проведення цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки нарядів.

 3. Формування провадить фінансово-господарську діяльність та веде бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.

 4. Формування не має права займатися підприємницькою або іншою діяльністю, що має на меті одержання прибутку

51 Формуванню забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед

засновників (учасників) або членів громадського формування, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

 1. Доходи формування використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 1. Відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів та відшкодування
  збитків, заподіяних майну члена формування під час виконання ним своїх обов'язків

 1. Відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів здійснюється за рахунок коштів формування у порядку, встановленому загальними зборами.

 2. Збитки, заподіяні майну члена формування чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.

 1. Внесення змін до статуту формування

55 Про намір внести зміни до статуту після його реєстрації формування повідомляє орган, який здійснив реєстрацію (далі - реєструючий орган), не пізніше ніж за 5 днів до проведення загальних зборів, на яких має розглядатися питання про внесення таких змін.

 1. Про зміни, внесені до статуту після його реєстрації, формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.

 1. Припинення діяльності формування і вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією

 1. Діяльність формування може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску відповідно до закону.

 2. У разі порушення формуванням вимог законодавства щодо його діяльності за заявою реєструючого органу його діяльність може бути заборонена за рішенням суду в установленому законом порядку.

 3. Ліквідація формування проводиться призначеною загальними зборами комісією

60 3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління

справами формування. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію формування в одному з друкованих засобів масової інформації із зазначенням терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно формування, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів формування третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам.

 1. У разі ліквідації формування передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (а також у результаті злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 2. Після ліквідації формування реєструючий орган приймає рішення щодо скасування запису про його реєстрацію.

Додаткова інформація
 • Останні новини
 • 2021-01-18 18:07:09

  Підсумки за 202 рік

  🍃2020 рік був одним із нелегких років. Внаслідок пожежі навесні цього року ми втратили складське приміщення та усю відсортовану вторсировину, яка мала б піти на вторинну переробку. Але завдяки Вам ми вкрай швидко відновили роботу. І наш «відомий» Еко-мобіль 🚛 одразу почав свою подорож з метою зменшення відходів що потрапляють до сміттєзвалищ, полігонів на території міста Дніпро вже всередині спекотного липня. Нарешті ми доїхали до кінцевої зупинки 2020 року. 🚛 Настав час підбиття підсумків.

  2021-01-18 18:05:09

  #ПРАВИЛА_СОРТУВАННЯ

  Якщо ви серьозно відноситесь до сортування відходів, то це інформація саме до вас! ми почнемо рубрику публікацій #правила_сортування з правил сортування #макулатура

  2021-01-18 18:03:33

  Новий проект для збору пластикових кришок та пляшок

  🤝Разом з БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГЕНОФОНД МАЙБУТНЬОГО» вирішили разом втілити проект на теріторіі міста Дніпра🏙який не просто вчить дітей та їх батьків заохочує сортувати, а і допомога є сім’ям з дітками, що потребують турботи трохи більше 😘ніж ми звикли🙏🏻 ♻️проект передбачає встановлення металевих інсталяції для збору пластикових кришок та пляшок та передача їх на переробку 💷 отримані кошти від збору та переробки яких йтимуть на благодійну допомогу дітям із особливими освітніми потребами.

  2020-12-14 19:05:40

  #ЕКОфронт

  Дніпряни, це важливо‼️ Винесли і затвердили Комплексну програму екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021-2025 рр. та передбачити у міському бюджеті кошти на фінансування. Чомусь не було звіту про виконання попередньої програми, як це робилося завжди. Очікувальний результат, і це саме важливе, має бути поліпшення стану навколишнього природного середовища.🥴

  2020-12-14 18:44:27

  #Громадський_моніторинг

  Одразу зауважимо, що це буде довгий текст, щоб кожен активіст зміг використовувати досвід активістів проспекту Мазепи в Дніпрі. Усе почалося з поодиноких скарг, які отримала Державна екологічна інспекція і вийшла на позапланову перевірку (їх за 2020р. будо дві за реєстром) ПрАТ ДМЗ (Петровка). Підчас перевірки серед порушень були виявлені джерела викидів забруднюючих речовин, яких не було в існуючому Дозволі на викиди.